องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองลงพื้นที่ RE-X—RAY โครงการทางขยะเปียกลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชกา รพนักงานส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เป้าหมายทั้ง 13 หมู่บ้าน ของตำบลวังทอง ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อให้การดำเนินงานโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

2024-04-10
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20