องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ประชุมติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย 
นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นายบวร นามโคตรศรี ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นางสาวสุนันทรา งามล้วน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด นายชัยโย กองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ประชุมติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อติดตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองต่อไป

2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-05
2022-04-27