องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษา วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร โดยนายชุมพล แก้ววิศาสตร์ รองนายกองค์การบริหารส่


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษา
วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร โดยนายชุมพล แก้ววิศาสตร์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นายธงชัย เบ้าวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง และนางสาวสุรีรัตน์ คำสะไมล์ นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา ออกตรวจ
เยี่ยมและพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มารับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และใบงาน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาระยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์มะค่า
ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T-A) อย่าง
เคร่งครัด

2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29