องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
สำนักปลัด

นายชัยโย กองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง


น.ส. สุนันทรา  งามล้วน
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.สุนันทรา งามล้วน
น.ส.นิยุตา ภูแชมโชติ
นายชัยโย กองทอง
พ.อ.ต.จักรเพชร คำสไมล์

นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
 นักป้องกันและบรรเทาฯ
-ว่าง-
นางสาวจีรภา อินกกผึ้ง นางสาวโสรยา  แตงสอาด นายมั่น แถวหมอ นางสาวโชติรส สะท้านถิ่น
ผ.ช.นักทรัพยากรบุคคล ผ.ช.จพง.ธุรการ ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ผ.ช.จพง.นักป้องกันฯ ผช.นักวิชาการเกษตร

น.ส.ศิราณี  ชัยเสนา
นายอัมพร สุระมณี

คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายสุเชษฐ์ อินยิ้มพนักงานขับรถนายโกศล สุดเฉลียว
- ว่าง -


ยาม
พนักงานดับเพลิงนางสาวนันทพร สนิทผล นายชุติพนธ์ สีดาบุญมา


คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign