องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยโย กองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เบอร์โทร : 065-8530562
น.ส. สุนันทรา  งามล้วน น.ส. สุนันทรา  งามล้วน พ.อ.ต.จักรเพชร คำสไมล์
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการรักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :  063-5935942
เบอร์โทร : 063-5935942
เบอร์โทร : 063-5935942
นางสาวสุรีรัตน์  คำสะไมล์
นายชัยโย  กองทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศอาวุธ
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 086-4593588
เบอร์โทร : 065-8530562
เบอร์โทร : 088-4692636
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign