องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายชัยโย  กองทอง
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  นางสาวพิมพ์รภัช  กลิ่นเดช

นางสาวดวงใจ   สุมิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign