องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายงาน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง อบต.วังทอง ที่ 406/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 4 มิ.ย. 2567 ]14
2 คำสั่งที่ 42/2567 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 17 ม.ค. 2567 ]105
3 คำสั่งที่ 40/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 17 ม.ค. 2567 ]66
4 คำสั่งที่ 39/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 ม.ค. 2567 ]49
5 คำสั่งที่ 43/2567 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 17 ม.ค. 2567 ]364
6 คำสั่งที่ 41/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 17 ม.ค. 2567 ]50
7 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]33
8 คำสั่งที่ 713-2566 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 22 ก.ย. 2566 ]64
9 คำสั่งที่ 714-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 22 ก.ย. 2566 ]61
10 คำสั่งที่ 715-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 22 ก.ย. 2566 ]69
11 คำสั่งที่ 716-2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 22 ก.ย. 2566 ]78
12 คำสั่งที่ 717-2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง [ 22 ก.ย. 2566 ]217
13 คำสั่งที่ 718-2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 22 ก.ย. 2566 ]173
14 คำสั่ง ที่ 190-2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานภายในกองสาธารณสุข ฯ อบต.วังทอง [ 8 มี.ค. 2566 ]87
15 คำสั่ง ที่ 189-2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม อบต.วังทอง [ 8 มี.ค. 2566 ]82
16 คำสั่ง ที่ 188-2566 เรือง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]179
17 คำสั่ง ที่ 187-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสวัสดิการ [ 8 มี.ค. 2566 ]52
18 คำสั่ง ที่ 186-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]53
19 คำสั่ง ที่ 185-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]62
20 คำสั่ง 414-65 เรื่อง การแบ่งานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง อบต.วังทอง [ 13 มิ.ย. 2565 ]160
21 คำสั่ง 413-65 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองคลัง [ 13 มิ.ย. 2565 ]133
22 คำสั่ง ที่ 130 -2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]127
23 คำสั่ง ที่ 131-2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองช่าง อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]155
24 คำสั่ง ที่ 132 -2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]153
25 คำสั่ง 116-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2565 ]121
26 คำสั่ง 117-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 18 ก.พ. 2565 ]118
27 คำสั่ง 118-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ก.พ. 2565 ]128
28 คำสั่ง 119-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.พ. 2565 ]123
29 คำสั่ง 746-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ธ.ค. 2564 ]138
30 คำสั่ง 750-2564 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.วังทอง [ 13 ธ.ค. 2564 ]117
31 คำสั่ง 753-2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม อบต.วังทอง [ 13 ธ.ค. 2564 ]111
32 คำสั่ง 602-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 ต.ค. 2564 ]130
33 คำสั่ง 619-2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังทอง [ 25 ต.ค. 2564 ]114
34 คำสั่ง 749-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 13 ต.ค. 2564 ]103
35 คำสั่ง 436 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]112
36 คำสั่ง 437 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]108
37 คำสั่ง 438 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]118
38 คำสั่ง 439 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงาน ของ อบต.วังทอง ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]120
39 คำสั่ง 440 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักงานปลัด ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]109
40 คำสั่ง 441 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]84
41 คำสั่ง 442 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองช่าง ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]104
42 คำสั่ง 443 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]85
43 คำสั่ง 444 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]99
44 คำสั่ง 445 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]98
45 คำสั่ง 421 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]119
46 คำสั่ง 422 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]94