องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 เม.ย. 2567 ]11
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง อบต.วังทอง [ 1 ก.พ. 2566 ]64
3 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2566 ]57
4 คู่มือเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการสังคม [ 1 มิ.ย. 2565 ]128
5 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2565 ]115
6 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 มิ.ย. 2565 ]120
7 คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ก.พ. 2565 ]191
8 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) [ 28 ก.พ. 2565 ]176
9 "คู่มือการปฏิบัติงาน" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 พ.ย. 2561 ]198