องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (1) [ 1 มี.ค. 2566 ]61
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (2) [ 1 มี.ค. 2566 ]55
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (3) [ 1 มี.ค. 2566 ]55
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1) [ 28 ก.พ. 2566 ]64
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2) [ 28 ก.พ. 2566 ]55
6 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (3) [ 28 ก.พ. 2566 ]61
7 การพัฒนาบุคลากร (1) [ 27 ก.พ. 2566 ]57
8 การพัฒนาบุคลากร (2) [ 27 ก.พ. 2566 ]57
9 การพัฒนาบุคลากร (3) [ 27 ก.พ. 2566 ]57
10 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1) [ 24 ก.พ. 2566 ]63
11 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (2) [ 24 ก.พ. 2566 ]53
12 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (3) [ 24 ก.พ. 2566 ]59
13 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (1) [ 23 ก.พ. 2566 ]54
14 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2) [ 23 ก.พ. 2566 ]61
15 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (3) [ 23 ก.พ. 2566 ]57
16 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (4) [ 23 ก.พ. 2566 ]59
17 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 26 เม.ย. 2565 ]128
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 26 เม.ย. 2565 ]130
19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2565 ]130
20 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [ 26 เม.ย. 2565 ]118
21 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลัก้กณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 26 เม.ย. 2565 ]118